ایمن ترین پیام رسان های محبوب در جهان

ایمن ترین پیام رسان های محبوب در جهان

تلگرام در صدر امنیت نرم افزارهای ارتباطی در جهان

ایمن ترین پیام رسان های محبوب در جهان

در این میان پیام رسان ویچت نیز از صد امتیاز امنیت, امتیاز صفر را دریافت کرده است!!

وی چت